Condicions Generals de Venda i ús

 1. Condicions Generals de Venda i ús.  

  L’accés i/o ús d’aquest portal de EcoalityS.L. atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals de Venda i ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

  Les presents Condicions Generals de Venda regulen l’adquisició, a través del lloc web, Kibus.cat per part dels clients de EcoalityS.L. dels productes oferts a través de la web.
  Aquestes Condicions Generals de Venda estan complementades pels Terme legals que el client ha de consultar a través de: “Política de Privacitat” de la web i que quedaran assumides amb l’acceptació de les presents Condicions Generals de Venda.

  Les dades identificatives del responsable de la botiga Kibus.cat són els que figuren a continuació:

  ECOALITY, S.L.

  C/Cortines 4
  08003 (Barcelona)
  B67357103

  S’entendrà que l’accés, la compra de productes o la mera utilització de la Botiga Online per part de l’Usuari impliquen l’adhesió plena i sense reserva a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Venda que Ecoality S.L. tingui publicades a cada moment en què l’usuari accedeixi a la Botiga Online.

  Cada comanda realitzada a la Botiga Online es regeix per les condicions generals de Venda aplicables a la data de la comanda.


  2. Contractació

  L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb Ecoality S.L. No obstant l’anterior, l’Usuari accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

  Ecoality S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.


  3. Productes

  Ecoality S.L. ofereix un assortiment de productes que l’Usuari pot adquirir a través de qualsevol suport informàtic o bé en la pròpia fàbrica.

  Les fotografies dels productes a la botiga online ofereixen la informació més veraç que es té sobre aquests productes.

  Les ofertes dels productes seran vàlides sempre que hi hagi existències disponibles, cosa que es verificarà a la recepció de la comanda.

  Sempre que sigui possible, en cas de cancel·lació de la comanda, serà enviat un correu electrònic a l’Usuari, abonant-se al seu torn les quantitats pagades en la mateixa forma en la qual es realitzés el pagament


  4. Preus

  Ecoality S.L. li garanteix el preu del dia en què va realitzar la compra, amb independència del dia en què s’efectuï el lliurament. Excepte en cas d’error manifest en la indicació d’aquest. En cas de detectar un error en la fixació del preu d’algun producte sol·licitat per un client, s’informarà a aquest al més aviat possible donant-se la possibilitat de reconfirmar o anul·lar la comanda, en cas d’impossibilitat de contacte amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lat i es retornaran les quantitats abonades prèviament.

  Ecoality S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el preu dels productes, així com suspendre o cancel·lar la venda d’algun d’això, sense afectar per això les comandes que ja hagin rebut confirmació per part de Ecoality S.L. 

  Ecoality S.L. informa que tots els preus inclouen l’Impost sobre Valor Afegit (IVA) aplicable a cada producte, en canvi, els preus dels productes no inclouen les despeses d’enviament.


  5. Comandes

  Ecoality S.L. garanteix l’existència de tots els productes oferts a la botiga, podent, en casos puntuals, no garantir la disponibilitat dels mateixos en els volums requerits pels Usuaris en el moment de la comanda.

  No existeix cap contracte entre l’Usuari i EcoalityS.L. en relació a cap producte fins que la comanda hagi estat expressament acceptat per Ecoality S.L. 

  Únicament aquells productes relacionats en la confirmació d’enviament seran objecte del contracte.

  La realització d’una comanda suposa l’acceptació de les presents condicions generals de compra, així com dels preus dels productes disponibles a la botiga Online

  Modificacions: Ecoality S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

 

 1. Enviament

  Espanya (Península): Lliurament en l’adreça apuntada per l’Usuari en el moment de la comanda mitjançant transport normal.

  EcoalityS.L. no es fa responsable dels enviaments a una adreça errònia si aquest error resulta de les indicacions proporcionades per l’Usuari en realitzar la seva comanda.

  Les comandes es lliuraran en el termini indicat en la confirmació de l’enviament corresponent, o bé, si no s’especifiqués cap data, en el termini de 3 dies a comptar des de la data de la confirmació d’enviament, si per algun motiu, EcoalityS.L. no pogués complir amb el termini de lliurament, s’informarà l’Usuari d’aquesta circumstància donant-li l’opció de seguir endavant amb la compra o anul·lar la mateixa amb el corresponent reemborsament de la quantitat abonada

  Si l’Usuari no es trobarà en el lloc de lliurament en el moment convingut, es prega que es posi en contacte amb l’empresa per a convenir el lliurament en un altre moment.

  – Altres destinacions: consultar.

  També és possible recollir les comandes en les instal·lacions de Kibus a Olost. Carrer Indústria 4, Pol. Ind. Mes del Ram, 08516 Olost

  L’Usuari disposarà d’un termini de 30 dies a comptar des de la data de confirmació d’enviament, per a recollir la seva comanda, si transcorregut aquest termini, l’Usuari no recull la comanda, s’entendrà que el contracte queda anul·lat i es procedirà a la devolució de les quantitats pagades per aquesta comanda.

  Ecoality S.L. no assumeix cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquests retards no siguin directament imputables a aquesta empresa, o en casos de força major en els termes i condicions prevists en les presents Condicions Generals de Venda.


  7. Devolucions o substitucions

  Segons el que es disposa en l’article 44 i següents de la Llei 7/96, de 15 de Gener, d’Ordenació de Comerç Minorista, l’Usuari disposarà d’un termini màxim de 15 dies naturals per a desistir del contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense cap penalització al seu càrrec, però assumint el cost directe de l’enviament i de la devolució del producte a Ecoality S.L. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici del que s’estableix en la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

  No s’acceptaran devolucions passats els 30 dies següents al lliurament de la comanda, les comandes retornades, necessàriament, hauran d’incloure la factura de compra i trobar-se en perfecte estat i en el seu embalatge d’origen, no seran reemborsats els productes usats o deteriorats, amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta

  L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sempre que aquest no hagi estat enviat, en cas contrari, només es podrà realitzar la devolució del mateix una vegada rebut

  Si el bé no fos conforme amb el contracte, l’Usuari tindrà l’opció d’exigir la substitució del producte, tret que aquesta opció resulti impossible o desproporcionada, des del moment que l’Usuari opti per aquesta opció, tant l’Usuari com Ecoality S.L. hauran d’atenir-se a ella.

  Aquesta substitució serà gratuïta per a l’Usuari, aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries per a esmenar la falta de conformitat dels béns amb el contracte, duent-se a terme en el menor temps possible i sense majors inconvenients per a l’Usuari.


  8. Formes de pagament

  L’Usuari disposa de diverses maneres per a efectuar el pagament:

  – A través de la plataforma de pagament de TRIODOS BANK on es garanteix a l’Usuari la total seguretat de les seves transaccions.

  – Existeix una altra possibilitat de pagament al comptat en les instal·lacions de Ecoality S.L. en el moment de recollir la comanda.

  La comanda serà enviada una vegada que EcoalityS.L. hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament per l’import total convingut.


  9. Confidencialitat i seguretat

  Preguem llegeixin l’apartat Política de Privacitat.


  10. Confirmació documental de la comanda.

  Ecoality S.L. li remetrà, una vegada acceptades de manera expressa les presents Condicions Generals de Venda, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, via telemàtica a través de correu electrònic.

  La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que s’enviïn a l’Usuari siguin per escrit, fent ús d’aquesta botiga online, l’Usuari accepta que la majoria d’aquestes comunicacions per part de Ecoality S.L. siguin per via electrònica, ja sigui mitjançant correu electrònic o publicant avisos en la pàgina web. Per això, l’Usuari dóna el consentiment per a usar la via electrònica com a mitjà de comunicació reconeixent que tot contracte, notificació o informació compleix amb els requisits legals.


  11. Exclusió de Garanties i Responsabilitats:

  Ecoality S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

  Ecoality S.L. respondrà davant l’Usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, en els termes de la llei 23/2003 de Garanties en la venda de Béns de Consum, es reconeix al Uusuario el dret a la substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte

  Ecoality S.L. no es responsabilitza per retards en el lliurament de comandes que tinguin a veure amb successos de força major.

  En aquest sentit, s’entén per força major tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable les fallades en l’accés a la pàgina web, els danys o atacs al servidor produïts per tercers que afectin la qualitat dels serveis, així com fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica. Les fallades en la transmissió, emmagatzematge, recepció o obtenció per part de tercers dels productes oferts a la botiga online.
  Incendis, inundacions, pandèmies, terratrèmols o accidents vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes.


  12. Dret d’Exclusió: 

  Ecoality S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.


  13. Llei aplicable i jurisdicció.


La relació entre Ecoality S,L. i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


14. Garantia:
Els productes oferts en aquesta botiga online tenen una garantia d’1 any, excepte indicació expressa en el producte.

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura i només cobreix les despeses de substitució del producte, excloent per tant totes les despeses derivades del transport.

La pèrdua o deterioració durant el transport no és responsabilitat de Ecoality S.L.

Si té alguna pregunta o comentari addicional, no dubti contactar-nos al telèfon 639 313 710 o al nostre e-mail info@kibus.cat

L’acceptació de les presents Condicions Generals de Venda per part de l’Usuari és condició prèvia indispensable i obligatòria per a poder beneficiar-se del servei de la botiga en línia. L’Usuari declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions Generals de Venda i Ús de la web íntegrament, i acceptar-les.